1.2. Особливості бізнесу як об’єкта  оцінки

Власник  бізнесу має право продати його, закласти,  застрахувати, заповісти. Таким чином, бізнес стає об’єктом відповідної операції, то- варом зі всіма притаманними йому властивостями.

Як  будь-який товар,  бізнес  має  бути  корисним   для  покупця. Перш за все він повинен відповідати потребі в отриманні доходів. Як


 

і у будь-якого  іншого товару, корисність  бізнесу  реалізується в ко- ристуванні  ним. Отже,  якщо  бізнес не приносить  доходу власнику, він втрачає  для  нього  свою корисність  і підлягає  продажу.  І якщо хтось інший бачить нові способи його використання, інші можливос- ті отримання доходу, то бізнес стає товаром.

Оскільки бізнес володіє всіма ознаками  товару, то він може бути об’єктом купівлі-продажу з урахуванням його особливостей, які і ви- значають процедуру (принципи, методи) оцінки:

 бізнес — товар інвестиційний,  тобто товар, вкладення у який

здійснюються  з метою віддачі у майбутньому.  Витрати і доходи роз’єднані у часі. Причому  розмір очікуваного доходу невідомий, має вірогідний  характер,  тому інвестору  доводиться  враховувати ризик можливої невдачі. Якщо майбутні доходи з урахуванням часу їхнього отримання виявляються менші за витрати  на придбання інвестицій- ного товару, то він втрачає свою інвестиційну привабливість. Таким чином, поточна вартість майбутніх доходів, які може отримати  влас- ник, і є верхньою межею ринкової ціни з боку покупця.

Бізнес є системою, але продаватися може як вся система у ціло-

му, так і окремі його підсистеми  і навіть елементи.  В цьому випадку елементи  бізнесу стають основою формування іншої, якісно нової системи. Фактично товаром стає не сам бізнес, а окремі його складові.

 Бізнес  — товар, потреба  у якому  залежиться від процесів,  які

відбуваються як всередині самого товару, так і в зовнішньому середо- вищі. Причому  з одного боку нестабільність в товаристві  призводить бізнес до нестійкості,  з іншого боку, його нестійкість  веде до подаль- шого наростання нестабільності і в самому товаристві.  З цього виті- кає ще одна особливість  бізнесу як товару — потреба у регулюванні купівлі-продажу.