2.2.3.8. Комісія з питань охорони праці  на підприємстві

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб рішенням тру- дового колективу може створюватись комісія з питань охорони праці. Комісія складається  з  представників  власника,  профспілки,  спеціалістів  з  охорони праці тощо. Рішення комісії мають дорадчо-рекомендаційний характер.

Загальні  збори  (конференція)  трудового  колективу  затверджують Положення  про  комісію  з  питань  охорони  праці  підприємства,  яке  роз- робляється за участю сторін на основі Типового положення.

Комісія   у  своїй  діяльності   керується  законодавством  про  працю, міжгалузевими  і  галузевими  нормативними  актами   з  охорони  праці, Положенням про комісію з питань охорони праці підприємства.

Основними завданнями комісії є:

   захист законних прав та інтересів працівників у сфері праці;

   підготовка  рекомендацій  власнику  та  працівникам  щодо  профі-

лактики  травматизму,  професійних  захворювань,  практичної  ре-

алізації державної політики з охорони праці на підприємстві;

   вироблення пропозицій щодо внесення до колективного договору 

окремих питань з охорони праці та ін.

Комісія має право:

   порушувати питання до власника, профспілки щодо регулювання 

відносин  у  трудовому  колективі  у  сфері  охорони  праці  та  розро-

бляти узгоджені рішення з конкретних питань праці;


   одержувати  від  служб  підприємства  необхідну  інформацію  з  пи- тань охорони праці;

   здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з пи-

тань  охорони  праці,  аналізувати  стан  умов  і  безпеки  праці,  вико-

нання відповідних програм і колективного договору;

   вільного  доступу  на  всі  дільниці  виробництва  та  обговорення  з 

працюючими питань охорони праці.

Комісія  може  брати  участь  у  розв’язанні  конфліктів,  пов’язаних  з охороною праці, у розслідуванні нещасних випадків, в обговоренні питань охорони праці з власником, профспілкою.

Члени комісії виконують свої обов’язки, як правило, на громадських 

засадах.