4.5.5. Безпека при експлуатації балонів та автоклавів

Причинами  аварій  (вибухів)  балонів,  призначених  для  транспорту- вання  і  зберігання  стиснених,  зріднених  та  розчинних  газів  під  тиском, вищим 0,07 МПа, є: дефекти та неточності, допущені при їх виготовленні; перевищення тиску газу в балоні внаслідок його заповнення понад норму; нагрівання  балона;  падіння  та  удари  балонів;  помилкове  наповнення  ба- лона іншим газом та ін.

У процесі експлуатації балони підлягають періодичному опосвідчен- ню, яке включає зовнішній огляд та випробування.

Якщо  при  огляді  на  стінках  балонів   виявлено  корозію,  тріщини, вм’ятини,  раковини  глибиною  понад 10%  від  номінальної  товщини  стін- ки, то постає питання про вибракування таких посудин.

Усі балони, окрім ацетиленових, періодично випробовують спочат- ку  гідравлічним,  а  потім  пневматичним  способом:  заповнюють  їх  стис- неним  повітрям  до  робочого  тиску  і  занурюють  у  воду  для  перевірки герметичності.


 

Ацетиленові балони випробовують лише пневматичним способом за допомогою азоту під тиском 3,5 МПа із зануренням у воду на глибину не менше 1 м. Час перевірки визначається спеціальною інструкцією.

Для  запобігання  помилковому  наповненню  балонів  іншими  газами передбачено  розпізнавальне  фарбування  та  маркування  їх.  Наприклад, балони,  призначені  для  кисню,  мають  голубий  колір,  чорну  смугу  і  чор- ним кольором напис “кисень” і т. д.

Окрім  того,  бокові  штуцери  вентилів  балонів,  що  наповнюються  го- рючими  газами,  мають  ліву  різьбу,  а  балон  для  кисню  та  негорючих  га- зів — праву.

Наповнені  балони  зберігаються  у  вертикальному  положенні  у  спе- ціально  обладнаних   гніздах  на  спеціальних  складах  або  під  навісами. Забороняється  тримати  в  одному  приміщенні  балони  з  киснем  та  горю- чими газами.

Балони  з  газами  повинні  знаходитись  на  відстані  не  менше 1 м  від 

опалювальних приладів і не менше ніж 5 м від джерела відкритого вогню.

Експлуатація балонів на підприємстві повинна здійснюватись відпо- відно до ДНАОП 0.00–1.07–94(Правила будови і безпечної експлуатації посуди,  що  працює  під  тиском).  Працівники,  які  обслуговують  балони, повинні пройти спеціальну підготовку і мати відповідне посвідчення.

Значну  небезпеку  можуть  становити  й  автоклави,  які  широко  вико- ристовуються  у  наукових  дослідженнях,  медицині,  спеціальному  госпо- дарстві.  Основними  заходами  для  безпечної  дії  автоклавів  є  абсолютна справність їх та приладів.

Перевірка  манометрів  на  автоклавах  має  проводитися  не  рідше  од- ного  разу  на  рік,  а  також  один  раз  на 6 місяців  робочі  манометри  переві- ряються контрольними з відповідними записом до журналу контрольних перевірок.